فضاهای مورد نیاز تولید سرم

در کارخانجات داروسازی تولید سرم به فضاهای ذیل احتیاج می باشد.

 • انبار مواد اولیه
 • توزین
 • نمونه گیری
 • تصفیه آب
 • آب خالص
 • بخارتمیز
 • تانک ساخت
 • پرکنی
 • اتوکلاو
 • تست نشتی
 • چک چشمی
 • بسته بندی
 • انبار قرنطینه
 • انبار نهایی
 • آزمایشگاه میکروبی
 • آزمایشگاه شیمیایی
 • آزمایشگاه آب
 • شستشو تجهیزات
 • شستشو لباس
/ 1 نظر / 74 بازدید