محیط تولید

محیط تولید

در طراحی فضاهاا /اتاقهاای تمیز، تکنیکهای کنترل محصورسازی از قبیل هوا بندها

نقش مهمی بازی میکنند. (Airlocks)

(Airlock) • هوا بند

فضایی بسته با حداقل دو درب بین دو فضا با کلاسهای  تمیزی متفاوت، به منظور

کنترل جریان ھوا بین اتاقھا بھنگام ورود وخروج.

• انواع ھوا بندها:

(Cascade airlock) − هوا بند آبشاری

(Sink airlock) − هوا بند چاھکی

(Bubble airlock) − هوا بند حبابی

توجه: دربها میبایستی به سمت فضا با فشار بیشتر باز گردند.

Jan. 2013 PIC/S GMP - Premises and

 

/ 1 نظر / 33 بازدید
narges

kheili khoob bood . age etelaate bishtari dar ekhtiaremoon qarar bedid mamnun misham ba manabe motabar k kar pajooheshim ro takmil konam.