نیاز به اتاق تمیز:

اتاق تمیز یک پدیده مدرن است هرچند که طراحی و اداره آن به یکصدسال قبل یعنی زمان کنترل عفونت در بیمارستانها برمیگردد. یکی از ضرورتهای جوامع مدرن برای ساخت صنعتی داشتن محیط های تمیز است. از آنجائیکه افراد،  دستگاههای تولید و ساختن ساختمانها باعث ایجاد آلودگی میشوند نیاز به اتاق تمیز مطرح می گردد. درمتون بعدی کتاب خواهیم دید که افراد و ماشین آلات میتوانند باعث تولید میلیونها پارتیکل شوند و مصالح ساختمانی معمولی میتوانند براحتی کنده شوند ولی اتاق تمیز میتواند انتشار ذرات را کنترل نموده و اجازه دهد ساخت در محیط تمیز انجام شود..

یکی از کاربردهای عمده اتاق تمیز در صنایع نیمه هادیهاست. جائیکه پردازشگر ها در کامپیوتر، ماشین ها و دیگر دستگاهها تولید می شود. این ذرات میتوانند باعث قطع جریان و یا تخریب عمل یک نیمه رسانا گردد. نیمه رساناها جهت کاهش آلودگی در اتاقهای تمیز با استانداردهای خیلی بالا ساخته میشود

اگر این میکروارگانیسم ها در یک محصول ( ویا دریک بیمار بیمارستانی) رشد کنند میتوانند باعث عفونت انسان شوند. عمده ترین کاربرد اتاق تمیز در صنایع بهداشتی است چرا که میکروارگانیسم ها و یا آلودگی نباید بوسیله محصولات از راه تزریق یا انتقال به بیماران منتقل گردد. همچنین در اتاقهای عمل بیمارستانها نیز برای کاهش عفونی شدن زخمها از تکنولوژی اتاق تمیز استفاده می شود.

/ 0 نظر / 5 بازدید