محیط تولید

 محیط تولید

  • محصور سازی( Containment)

فرایند یا ابزاری برای نگهداری/ محبوس سازی محصول،گرد و غبار دارویی و یا آلودگی در یک بخش و جلوگیری از انتشار آن به بخشهای دیگر

  • با طراحی فضاهای تمیز مناسب و کارآمد می توان از ورود آلودگی به بخش و یا انتشار آلودگی به بخش های دیگر جلوگیری بعمل آورد.
  • بدین منظور جریان هوا می بایستی همیشه از فضاهای تمیزتر به سمت فضاهای کمتر تمیز هدایت گردد.
  • هدایت جریان هوا به سمت مورد نظر به کمک ایجاد اختلاف فشار در فضاهای مجاورامکان پذیر می گردد.
/ 0 نظر / 30 بازدید