محیط تولید

محیط تولید

  • سیستم اختلاف فشار مناسب و جریان هوای درست از مهمترین ابزارهای جلوگیری از آلودگی متقابل بهنگام تولید محصولات مختلف ( Simultaneous operations) در یک مجموعه می باشند
  • با توجه به این مطلب که جریان هوا همیشه از فضایی با فشار بیشتر به سمت فضایی با فشار کمتر می باشد، برای هدایت جریان هوا دو طرح زیر متصور می باشند:

-         فشار متبت ( Positive pressure)

فضاهای تولیدی می بایستس دارای فشار بیشتر نسبت به فضای بیرون باشند تا از ورود آلاینده ها به داخل جلوگیری بعمل آید.

-         فشار منفی (Negative pressure)

فضاهای تولیدی می بایستس دارای فشار منفی نسبت به فضای بیرون باشند تا از انتشار مواد دارویی مضر / خطرناک به خارج جلوگیری بعمل آید.

/ 0 نظر / 41 بازدید