ترانس جریان CT

الف . جریانهای بالا را به جریانهای پایین تبدیل می کند .
ب . باعث ایزوله شدن شبکه های فشار قوی از سیستمهای اندازه گیری و حفاظت باشد ضمناً لازم به ذکر است که CT در مدار فشار قوی بصورت سری در مدار قرار می گیرد .
برای مثال یک نوع ترانسفورماتور جریان با نسبت 1000 آمپر جریان عبور میکند این ترانسفورماتور آنرا به 5 آمپر به راحتی قابل اندازه گیری توسط یک آمپر کوچک می باشد.
از CT ها به دو منظور استفاده می‌شود :
1) برای مقاصد اندازه گیری
2) برای مقاصد حفاظت شبکه
در نوع اول خروجی ترانس جریان به دستگاههای اندازه گیری آمپرمتر ، مگاواتمتر ، مگاوارمتر ، کنتور اکتیو و راکتیو وصل می‌شود . ترانس های جریان با هسته اندازه گیری وظیفه دارند که در حدود جریان نامی و عادی شبکه از دقت لازم برخوردار باشند. و این نوع هسته ها باید در جریان های اتصالی کوتاه به اشباع رفته و مانع از ازدیاد جریان در ثانویه و در نتیجه مانع سوختن و صدمه دیدن دستگاه های اندازه گیری در طرف ثانویه شوند.
در حالت دوم خروجی ترانس جریان به رله‌های حفاظتی که کمیت جریان را نیاز دارند متصل می شوند مانند رله اضافه جریان ، رله اتصال زمین و رله‌های دیستانس .

/ 0 نظر / 27 بازدید