آزمایشگاه کنترل کیفیت

 آزمایشگاه کنترل کیفیت

  1. آزمایشگاههای کنترل کیفیت باید از محیط های تولیدی مجزا باشند. این مورد بویژه برای کنترل فرآوره­ های(میکرو) بیولوژیک و رادیوایزوتوپها حائز اهمیت است.
  2. خود این محیط ها نیز از یکدیگر مجزا باشند.
  3. آزمایشگاههای کنترل کیفیت باید طوری طراحی شوند که برای عملیات مورد نظر مناسب باشند. جهت جلوگیری از اختلاط و آلودگی متقابل می بایستی فضای کافی در نظر گرفته شده باشند.
  4. برای نگهداری نمونه ها و سوابق می بایستی فضای مناسب و کافی موجود باشد.
  5. برحسب ضرورت می بایستی اتاق های جداگانه ای برای محافظت از تجهیزات حساس در برابرارتشعات، تداخل های الکتریکی، رطوبت و غیره در نظر گرفته شود
  6. برای کار با مواد خاص از قبیل نمونه های بیولوژیک و رادیواکتیو، الزامات ویژه ای در آزمایشگاه مورد نیاز است.
/ 0 نظر / 27 بازدید